سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 309


راهنما
دعوت دوستان

سوال 309 | ۱۷ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

19

تعداد شرکت کنندگان

12

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:14

میانگین زمان پاسخ دهی


You and I ............ studying Arabic.

پاسخ

  

2

(گزینه   2) فاعل جمله یعنی آYou and (تو و من جمع است، در نتیجه از فعل کمکی are استفاده می کنیم.

برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 1 با 0:0:6
15 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 2 با 0:0:6
1 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفاطمه سادات مرتضوی

فاطمه سادات مرتضوی

نفر 3 با 0:0:6
10 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:6
5 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 5 با 0:0:6
63 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 6 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهبیتا محمودیان لائین

بیتا محمودیان لائین

نفر 7 با 0:0:7
7 بار نفر اول
145 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنرگس طیبی

نرگس طیبی

نفر 8 با 0:0:9
13 بار نفر اول
163 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 9 با 0:0:11
17 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 10 با 0:0:12
1 بار نفر اول
92 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 11 با 0:0:22
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهساجده کرامتی تولایی

ساجده کرامتی تولایی

نفر 12 با 0:1:0
77 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه