سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 312


راهنما
دعوت دوستان

سوال 312 | ۲۰ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

20

تعداد شرکت کنندگان

9

تعداد صحیح

11

تعداد نادرست

0:0:21

میانگین زمان پاسخ دهی


Is your aunt's daughter .......... for the trip.

پاسخ

  

1

(گزینه   1) چون در اول جمله فعل کمکی is داریم، فعل اصلی باید ing دار باشد.

برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 1 با 0:0:6
61 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 2 با 0:0:6
6 بار نفر اول
144 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 3 با 0:0:7
74 بار نفر اول
193 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 4 با 0:0:11
5 بار نفر اول
202 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهفرناز حقیقیان

فرناز حقیقیان

نفر 5 با 0:0:15
1 بار نفر اول
91 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 6 با 0:0:18
3 بار نفر اول
122 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 7 با 0:0:21
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهفاطمه مدیری

فاطمه مدیری

نفر 8 با 0:0:55
14 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 9 با 0:1:0
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه