سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 313


راهنما
دعوت دوستان

سوال 313 | ۲۱ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

14

تعداد شرکت کنندگان

10

تعداد صحیح

4

تعداد نادرست

0:0:17

میانگین زمان پاسخ دهی


The doctor ......... car is near the door ............ the hospital.

پاسخ

  

4

(گزینه   4) قبل از جای خالی اول اسم انسان است، پس پاسخ درست است، قبل از جای خالی دوم نیز اسم غیرجاندار است، بنابراین پاسخ درست of است.

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:6
7 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:6
7 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 3 با 0:0:6
63 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقههلنا رادفر

هلنا رادفر

نفر 4 با 0:0:6
74 بار نفر اول
194 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهمهدیا رجبی

مهدیا رجبی

نفر 5 با 0:0:13
3 بار نفر اول
123 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:2
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 6 با 0:0:15
15 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 7 با 0:0:17
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهمبین رشیدی

مبین رشیدی

نفر 8 با 0:0:19
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 9 با 0:0:21
5 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهباران اعتمادی عیدگاهی

باران اعتمادی عیدگاهی

نفر 10 با 0:0:22
4 بار نفر اول
109 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4

ارسال دیدگاه