سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 314


راهنما
دعوت دوستان

سوال 314 | ۲۲ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

18

تعداد شرکت کنندگان

11

تعداد صحیح

7

تعداد نادرست

0:0:20

میانگین زمان پاسخ دهی


That man's brother's ........ out the form.

پاسخ

  

3

(گزینه   3) در واژه  brother ' s ' کوتاه شده is است و در زمان حال استمراری بعد از آن باید فعل ingدار بیاید.

برنده مسابقهعسل پوراسحاقی

عسل پوراسحاقی

نفر 1 با 0:0:6
7 بار نفر اول
148 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهسیده مائده امینی

سیده مائده امینی

نفر 2 با 0:0:6
7 بار نفر اول
88 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهنگار حسن زاده

نگار حسن زاده

نفر 3 با 0:0:6
1 بار نفر اول
67 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهصبا احمدی کمال

صبا احمدی کمال

نفر 4 با 0:0:6
63 بار نفر اول
212 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:1
برنده مسابقهاسما ذوقی

اسما ذوقی

نفر 5 با 0:0:12
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهپریا میرشاهی

پریا میرشاهی

نفر 6 با 0:0:22
5 بار نفر اول
206 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمهدیه جلیلی شهری

مهدیه جلیلی شهری

نفر 7 با 0:0:28
15 بار نفر اول
183 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهآیدا حسین زاده

آیدا حسین زاده

نفر 8 با 0:0:28
1 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهغزل غلام زاده

غزل غلام زاده

نفر 9 با 0:0:32
89 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهریحانه آذری

ریحانه آذری

نفر 10 با 0:0:43
10 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:11
برنده مسابقهاسما رضاعی

اسما رضاعی

نفر 11 با 0:1:0
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15

ارسال دیدگاه