سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 313


راهنما
دعوت دوستان

سوال 313 | ۲۱ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

39

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

31

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


To stop something from burning or shining.

پاسخ

  

3

(گزینه  3) متوقف کردن سوختن یا شعله ور شدن چیزی
۱) برداشتن
۲) منقرض شدن
۳) خاموش کردن، مهار کردن
۴) مراقبت کردن الهه

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:7
69 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:12
67 بار نفر اول
117 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهامیرمحمد نخعی مقدم

امیرمحمد نخعی مقدم

نفر 3 با 0:0:41
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 4 با 0:0:45
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:45
1 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 6 با 0:0:46
1 بار نفر اول
22 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهکاظم یعقوبی

کاظم یعقوبی

نفر 7 با 0:0:48
1 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 8 با 0:0:53
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه