سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 312


راهنما
دعوت دوستان

سوال 312 | ۲۰ مهر ۰۰

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


To become or to make something greater in amount, number, value, etc.

پاسخ

  

1

(گزینه  1) بیشتر شدن یا بیشتر کردن مقدار، تعداد و یا ارزش چیزی.
1) افزایش دادن
2) پیروی کردن
3) کاهش دادن
۴) ماندن

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:9
69 بار نفر اول
106 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:4
برنده مسابقهصبا ثابت شرف

صبا ثابت شرف

نفر 2 با 0:0:17
5 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر 3 با 0:0:40
9 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 4 با 0:0:46
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 5 با 0:0:47
18 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی جوادی

مهدی جوادی

نفر 6 با 0:0:47
20 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه