سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 717


راهنما
دعوت دوستان

سوال 717 | ۲۹ آبان ۰۱

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه اول
موضوع
Grammar
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

0

تعداد شرکت کنندگان

0

تعداد صحیح

0

تعداد نادرست

0:0:0

میانگین زمان پاسخ دهی


I am Saba. …………last name ………… Ahmadi.

پاسخ

  

1

گزینه (1)

ارسال دیدگاه