سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 719


راهنما
دعوت دوستان

سوال 719 | ۰۱ آذر ۰۱

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


I know it's strange, but, believe it or not, she has done her exercises faithfully …...... .
 

پاسخ

  

1

ترجمه ی جمله: «می دانم عجیب است، اما چه باور کنید چه نکنید، او تمرین هایش را هر روز انجام داده است.»
توضیح: زمان حال کامل با قیود رایج زمان حال ساده، مثل “every day” نیز می تواند به کار رود. به جمله ی کتاب درسی توجه کنید: 
diary: a book in which you record your thoughts or feelings or what has happened every day. 
احتمالاً از خود می پرسید دلیل نادرست بودن گزینه ی (2) چیست! در جواب، باید فرق “last week / month etc”  را با “month etc / the last week” توضیح دهم. دقت کنید last week / month … (بدون حرف تعریف the) هفته یا ماهی است که دقیقاً قبل از هفته یا ماه جاری است. فرض کنید که ما در ماه تیر هستیم. “last month” یعنی ماه خرداد. فرض کنید ما در سال ۱۳۹۴ هستیم. “last year” یعنی سال ۱۳۹۳. اما the last week / month …  زمانی ۷ روزه (۳۰ روزه) از گذشته تا زمان صحبت است. به عنوان مثال فرض کنید الآن ۱۵ تیر ۱۳۹۴ است. "the last month“ یعنی فاصله ی ۱۶ خرداد تا ۱۵ تیر (که الآن در آن هستیم.) به لحاظ ترجمه نیز،
 " “since last week یعنی «از سال گذشته تا الآن» اما "for the last week" یعنی «طی هفته ی گذشته». بنابراین، ترکیب " month /since the last week نادرست است.

برنده مسابقهمهدی زارع نیشابوری

مهدی زارع نیشابوری

نفر 1 با 0:0:45
4 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه