سرگرمی جذاب پرگاس LEO سوال 720


راهنما
دعوت دوستان

سوال 720 | ۰۲ آذر ۰۱

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Grammar
جایزه
2,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

27

تعداد شرکت کنندگان

1

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


  I'm sorry, I'm not wearing ... ... ... Watch, but I think there is ......... clock at the entrance to this building.
 

پاسخ

  

1

(گزینه ۱)
ببخشید، من ساعت مچی دستم نیست. اما فکر میکنم یک ساعت در ورودی این ساختمان وجود دارد.
نکته گرامری: با توجه به نکرده بودن اسمها از حرف تعریف ’’a“ استفاده میکنیم.

برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 1 با 0:0:44
5 بار نفر اول
43 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه