سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما
دعوت دوستان

سوال 18 | ۰۲ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

44

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


A building in which collections of books, CDs, newspapers, etc. are kept for people to read, study or borrow.

پاسخ

  

library

ساختمانی که در آن مجموعه ای از کتابها، سیدیها، روزنامه ها و ... برای خواندن، مطالعه و قرض دادن به مردم، نگهداری می شود.
library: کتابخانه

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:38)
12 بار نفر اول
21 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:5
برنده مسابقهساجده صباغیان

ساجده صباغیان

نفر دوم (با 0:0:43)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر سوم (با 0:0:45)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر چهارم (با 0:0:46)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهنیلوفر موسوی

نیلوفر موسوی

نفر پنجم (با 0:0:51)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه