سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 17 | ۰۱ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


An animal that looks like a horse but has black and white lines all over its body.

پاسخ

  

zebra

حیوانی شبیه اسب که خطوط سفید و مشکی در تمام بدن آن وجود دارد.
zebra: گورخر

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر اول (با 0:0:12)
14 بار نفر اول
19 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهعلیرضا حسینی

علیرضا حسینی

نفر دوم (با 0:0:40)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر سوم (با 0:0:41)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر چهارم (با 0:0:46)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهمحمدامین افشاریان

محمدامین افشاریان

نفر پنجم (با 0:0:53)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44

ارسال دیدگاه