سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 25 | ۰۹ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


The feeling you have when part of your body hurts.

پاسخ

  

pain

پاسخ:
Pain: درد

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:7)
7 بار نفر اول
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر دوم (با 0:0:46)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46
برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر سوم (با 0:0:46)
6 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر چهارم (با 0:0:51)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:47

ارسال دیدگاه