سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 29 | ۱۳ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


Done willingly and without being forced.

پاسخ

  

voluntary

جواب صحیح:     voluntary: داوطلبانه

برنده مسابقهامیرعلی بقائی هروی

امیرعلی بقائی هروی

نفر اول (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر دوم (با 0:0:44)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:43
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر چهارم (با 0:0:45)
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر پنجم (با 0:0:46)
4 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:46

ارسال دیدگاه