سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 35 | ۱۹ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Vocabulary
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

41

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


If you need to buy bread or milk, the closest shop is about a mile away. The opposite of “closest” is ...
 

پاسخ

  

farthest

اگر لازم است نان یا شیر بخرید، نزدیک ترین فروشگاه حدود یک مایل دور است.
 متضاد «closest» نزدیک ترین، «farthest»  دورترین است.

برنده مسابقهسیدامیریاسین علوی

سیدامیریاسین علوی

نفر اول (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهامیرحسین خواجه بیدختی

امیرحسین خواجه بیدختی

نفر دوم (با 0:0:44)
3 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهام البنین گلستانی

ام البنین گلستانی

نفر سوم (با 0:0:44)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر چهارم (با 0:0:57)
5 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39

ارسال دیدگاه