سرگرمی جذاب پرگاس LEO

راهنما

سوال 39 | ۲۳ دی ۹۹

نام درس
زبان انگلیسی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
Word Definitions
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

53

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

50

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


To find the size, length, or amount of something, using standard units such as inches, meters etc.

پاسخ

  

measure

measure: اندازه گیری کردن

برنده مسابقهفرامرز جاغوری

فرامرز جاغوری

نفر اول (با 0:0:46)
1 بار نفر اول
2 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:44
برنده مسابقهامین کاظمی زاده

امین کاظمی زاده

نفر دوم (با 0:0:50)
1 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:50
برنده مسابقهروح الله عباسی

روح الله عباسی

نفر سوم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
8 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8

ارسال دیدگاه