آرایه های ادبی

سوالات رفع اشکال


1- آرایه های روبه روی کدام بیت، «تماماً» درست است؟
 
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۱۵:۰۸ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹
2- سلام بیت زیرقسمت گلستان خارهارونمیشه تناقض گرفت؟!
ای زمژگان تودرچشم گلستان خارها
گل زسودارخت افتاده دربازارها
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۱:۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
3- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
4-

توضیح ارایه های ادبی

فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶