اشتراک مجموعه ها

سوالات رفع اشکال


1- اگر، مجموعه برابر کدام است؟

آمار و احتمال
یازدهم متوسطه
۲۰:۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
2- چند زيرمجموعه از مجموعه‌ي مي‌توان نوشت كه حداقل در 2 عضو مشترك باشد؟ 
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۵:۱۱ ۱۳۹۹/۰۷/۰۴
3-
ریاضی
نهم متوسطه
۱۸:۱۰ ۱۳۹۹/۰۷/۰۵
4- اگر A مجموعه‌ی مضارب 6، B مجموعه‌ی مضارب 12 و C مجموعه‌ی مضارب 24 باشد، کدام یک از عبارات زیر درست است؟
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۱:۳۴ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
5- سلام ، اعداد اول منفی وجود دارند؟
ریاضی
نهم متوسطه
۱۸:۳۳ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
6-

جواب  A اشتراک تهی و جواب C اجتماع تهی در تمرین صفحه 14کتاب چگونه محاسبه میشود؟

ریاضی
نهم متوسطه
۱۵:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶
7- سلام، درسوال ۵۳(خانواده) میتونیم بگیم فرزندان عضو مجموعه هستند و تعداد حالت‌ها زیرمجموعه؟ یعنی:۳^۲(دو به توان سه)
ریاضی
نهم متوسطه
۲۰:۳۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
8- مجموعه چیست؟
ریاضی
نهم متوسطه
۱۴:۲۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۹
9- در یک کلاس 30 نفری، 15 نفر ساعت مچی دارند، 18 نفر عینک می‌زنند، 3 نفر ساعت مچی ندارند و عینک نمی‌زنند. چند نفر هم ساعت مچی دارند و هم عینک می‌زنند؟
ریاضی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۱ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶