انواع قید

سوالات رفع اشکال


1- در کدام گزینه کلمه ی مشخص شده قید نیست؟
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۴۷ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
2- کدام گزینه، نقش کلمات مشخص شده را به درستی نشان می دهد؟     بچّه ها در کلاس جنگل سبز /  جمع بودند دور هم خوشحال  
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸