برد تابع

سوالات رفع اشکال


1- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
2- اگر و توابعی نزولی با دامنه باشند، کدام تابع صعودی است؟

ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۳:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹
3- نمودار تابع  را یک واحد به راست و یک واحد به پایین منتقل می کنیم، سپس آن را نسبت به محور طول ها و سپس نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم و در آخر طول نقاط را نصف می کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟

ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴