ترجمه

سوالات رفع اشکال


1- سلام..هرجهش کوچکی سبب تغییرمولکول های حاصل ازرونویسی میشود؟
هرجهش جانشینی سبب تغییرترتیب آمینواسیدهای پلی پپتیدهای حاصل ازترجمه میشود؟
زیست شناسی
دوازدهم متوسطه
۱۲:۵۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳
2- «لا تُحاولُوا حَتّى تُكشَفَ أسرارُ الناسِ لِفَضحِهم فهو من کبائر الذنوبِ»: عيّن الصَحيحَ: 
عربی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۲۶ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰
3- کدام ترجمه، نادرست است؟ 
 
عربی
هشتم متوسطه
۲۱:۵۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۳
4- معنی درست آیة وفيها يُفرَقُ كلّ امرٍ حَکیمٍ» کدام است؟ 
 
قرآن
نهم متوسطه
۱۵:۰۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸