تشبیه

سوالات رفع اشکال


1- سلام بیت زیرحسن تعلیل نداره؟!زمهرت تنم گشت همچون هلال
مه دلربای تونادیده هیچ
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۱:۰۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۶
2- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
ادبیات و زبان فارسی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
3-

توضیح ارایه های ادبی

فارسی
هفتم متوسطه
۱۶:۴۷ ۱۳۹۹/۰۷/۱۶
4- با توجّه به بیت های زیر آرایه مقابل کدام گزینه نادرست است؟
 
فارسی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۶