تصاعدهندسی

سوالات رفع اشکال


1- در دو دنباله ی حسابی به صورت های  و  ، چند عدد سه رقمی مشترک وجود دارد؟  
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
2- بین  و 27، چهار عدد مثبت قرار داده ایم. به طوری که با آن دو عدد تشکیل دنباله ی هندسی داده اند. مجموع این چهار جمله چه قدر است؟ 
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
3- اعداد  جملات متوالی یک تصاعد هندسی هستند. واسطه ی هندسی بین دو عدد  کدام است؟ 
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
4- دنباله ی هندسی دارای بیست جمله است. اگر مجموع تمام جملات آن 3 برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، قدرنسبت آن کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
5- در یک دنباله ی هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله ی اول 3 می باشد. اولین جمله ی بیشتر از 100 کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۷:۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶