درس ۱

سوالات رفع اشکال


1- کدام ترجمه، نادرست است؟ 
 
عربی
هشتم متوسطه
۱۲:۰۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
2- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3- ألا إِنَّ لِلّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الأَرضِ: 
آگاه باشید قطعاً .............. ست ............. در آسمانها و زمین است. 
قرآن
هفتم متوسطه
۱۷:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۳
4- «اِنَّ في اختِلافِ اللَّيلِ وَ النَّهارِ» یعنی:
 
قرآن
هفتم متوسطه
۲۳:۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
5- کدام گزینه مربوط به آداب ظاهری قرآن نمی باشد؟
قرآن
هفتم متوسطه
۱۶:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
6- با توجه به بیت «رعد و برق شب، طنین خنده اش » معنی کدام واژه نادرست است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
7- کدام گزینه نادرست است؟
عربی
نهم متوسطه
۲۱:۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
8- با توجه به بیت «رعد و برق شب، طنین خنده اش » معنی کدام واژه نادرست است؟
 
فارسی
هشتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۹
9- A: Which sentence is false? B: …………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
10- A: Which sentence is grammatically correct? B: ………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
11- A: Which sentence is grammatically correct? B: ………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
12- A: Is she Negar or Mehri? 
B: ………………. .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
13- کدام گزینه درست است؟ 
مطالعات
نهم متوسطه
۱۴:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
14- در کدام گزینه همه اسم ها(مؤنث) هستند؟ 
عربی
هفتم متوسطه
۲۰:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۷
15- گزینه ناهماهنگ کدام است؟
عربی
هشتم متوسطه
۱۰:۵۲ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸
16- در کدام گزینه اسم اشاره به کار نرفته است؟
عربی
نهم متوسطه
۰۱:۴۱ ۱۳۹۹/۱۰/۱۸