درس9

سوالات رفع اشکال


1- در کدام گزینه وابسته ی پسين (صفت بیانی) مشتق نیست؟
فارسی
هشتم متوسطه
۱۸:۱۳ ۱۳۹۹/۱۰/۰۵
2- چند تا از موارد زیر از ویژگی های «جزيره ی العرب» در آستانه ی ظهور اسلام است؟ 
    الف: کشاورزی محدود در شهرهایی مانند يثرب وجود داشت.
   ب: شهر مکه از ایستگاه های مهم تجاری مسیر جنوب به شمال شبه جزیره بود.
  ج: اقوام پراکنده بودند و حکومت مرکزی واحدی وجود نداشت.
  د: بیشتر مردم بت می پرستیدند، هرچند بعضاً ادیان الهی نیز وجود داشت.
   هـ: زنان جایگاهی برابر با مردان داشتند.
   و: مردم شبه جزیره از علم و دانشی قابل قبول برخوردار بودند.
ز: تعصّب قبیله ای و رواج غارت گری نیز در این دوران وجود داشت.
مطالعات
هشتم متوسطه
۲۳:۵۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
3- نقشه ای به مقیاس یک به صد و پنجاه هزار، فاصله ی بین دو نقطه را که در واقعیت شش کیلومتر باهم فاصله دارند، چند سانتی متر نشان می دهد؟ 
مطالعات
هفتم متوسطه
۲۰:۳۳ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲
4- فاصله ی بین دو نقطه روی نقشه ای به مقیاس یک به دویست و پنجاه هزار، دو سانتی متر است. فاصله ی این دو نقطه در واقعیت چند کلیومتر است؟ 
مطالعات
هفتم متوسطه
۱۸:۳۸ ۱۳۹۹/۱۰/۲۲