دنباله

سوالات رفع اشکال


1-
فضاهای متریک با طعم توپولوژی
کارشناسی
۱۹:۵۱ ۱۳۹۹/۰۳/۱۲
2- در یک دنباله هندسی با قدرنسبت، مجموع شش جمله اول چند برابر مجموع سه جمله اول است؟
 
حسابان
یازدهم متوسطه
۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
3-

سلام لطفا این سوال را توصیح دهید. ممنون

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۷ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
4- در یک دنباله ی عددی، جملات سوم، هفتم و نهم می توانند سه جمله ی متوالی از دنباله ی هندسی باشند. چندمین جمله ی این دنباله، صفر است؟
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
5- اگر  جملات متوالی یک دنباله حسابی باشند، قدر نسبت این دنباله کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۵۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
6- حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟
51+...+1+3+5+7
 
ریاضی
هفتم متوسطه
۱۹:۲۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
7-

سوال 123 رو لطفا پاسخ گو باشید

ریاضی
هفتم متوسطه
۱۴:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۴
8- اعداد  جملات متوالی یک تصاعد هندسی هستند. واسطه ی هندسی بین دو عدد  کدام است؟ 
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
9- دنباله ی هندسی دارای بیست جمله است. اگر مجموع تمام جملات آن 3 برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، قدرنسبت آن کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
10- در یک دنباله ی هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله ی اول 3 می باشد. اولین جمله ی بیشتر از 100 کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۷:۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
11- در یک دنباله ی هندسی حاصل ضرب جملات هشتم و بیستم برابر 108 است. اگر جمله ی سیزدهم 9 باشد، جمله ی یازدهم کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۷:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶