ریاضی دهم

سوالات رفع اشکال


1- با حروف کلمۀ ، چند رمز عبور 4 حرفی می‌توان ساخت؟  
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۴:۴۱ ۱۳۹۹/۰۲/۳۱
2- حاصل عبارات زیر را بیابید.
 
 
 
ریاضی
نهم متوسطه
۱۷:۵۶ ۱۳۹۹/۰۱/۰۹
3- لطفا این سوال از فصل اول صفحه31 رو توضیح بدین
ریاضی
نهم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
4-

جواب این سوال رو میخواستم

ریاضی
هشتم متوسطه
۲۱:۴۵ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
5- در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
6- اگر، و مثبت و مجموعه جواب نامعادله ی برابر باشد، کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه , یازدهم متوسطه
۰۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
7- حاصل برابر کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
8- نمودار تابع در شکل مقابل رسم شده است. نمودار تابع  کدام گزینه است؟


ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۵۷ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
9- تعداد و علامت جواب معادله ی چگونه است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۰۹ ۱۳۹۹/۰۹/۱۸
10- در یک جلسه ۶ نفر قرار است دور یک میز بنشینند. در چند حالت رئيس روبه روی منشی قرار می گیرد؟
ریاضی
دهم متوسطه
۱۰:۲۸ ۱۳۹۹/۰۷/۱۲
11- در یک دنباله ی عددی، جملات سوم، هفتم و نهم می توانند سه جمله ی متوالی از دنباله ی هندسی باشند. چندمین جمله ی این دنباله، صفر است؟
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
12- اگر  جملات متوالی یک دنباله حسابی باشند، قدر نسبت این دنباله کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۵۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴
13- دنباله ای از عددهای حقیقی مثبت داده شده است. از جمله ی سوم به بعد، هر جمله حاصل جمع همه ی جمله های قبلی دنباله است. جمله ی هفتم 1000 است و جمله ی اول 1 است. جمله ی دوم کدام است؟
ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۰۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۸
14- بین  و 27، چهار عدد مثبت قرار داده ایم. به طوری که با آن دو عدد تشکیل دنباله ی هندسی داده اند. مجموع این چهار جمله چه قدر است؟ 
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۴۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
15- اعداد  جملات متوالی یک تصاعد هندسی هستند. واسطه ی هندسی بین دو عدد  کدام است؟ 
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۵:۵۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
16- دنباله ی هندسی دارای بیست جمله است. اگر مجموع تمام جملات آن 3 برابر مجموع جملات با ردیف فرد باشد، قدرنسبت آن کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۶:۳۰ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
17- در یک دنباله ی هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله ی اول 3 می باشد. اولین جمله ی بیشتر از 100 کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۷:۰۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
18- در یک دنباله ی هندسی حاصل ضرب جملات هشتم و بیستم برابر 108 است. اگر جمله ی سیزدهم 9 باشد، جمله ی یازدهم کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۷:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
19- در یک تصاعد هندسی، مجموع جملات اول و سوم برابر 1 و مجموع چهار جمله ی اول آن 3 است، مجموع 6 جمله ی اول کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۱۹:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۶
20- اعداد  سه جمله‌ی متوالی یک دنباله‌ی حسابی هستند. قدرنسبت این دنباله کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۲۳:۵۹ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
21- در یک دنباله ی حسابی مجموع نه جمله اول 54 و مجموع ده جمله ی اول 50 است. مجموع چهارده جمله ی اول این دنباله کدام است؟
 
ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۵۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
22- اعداد  جملات سوم، پنجم و هفتم از یک دنباله ی حسابی هستند. مقدار x کدام است؟

ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۱۴ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
23- در یک دنباله ی حسابی، مجموع 5 جمله ی اول آن،  مجموع پنج جمله ی بعدی است. جمله ی دوم چند برابر جمله ی اول است؟
ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
24- در یک دنباله‌ی هندسی با قدرنسبت ، مجموع شش جمله‌ی اول، چند برابر مجموع سه جمله‌ی اول است؟

ریاضی
دهم متوسطه
۰۰:۰۳ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰
25-   در شکل مقابل چند پاره‌ خط وجود دارد؟

 
ریاضی
هفتم متوسطه
۰۰:۱۷ ۱۳۹۹/۰۹/۲۰