زبان انگلیسی هفتم

سوالات رفع اشکال


1- میخواهم بدونم چطوری ترکیه جوابش میشه ؟؟؟
زبان انگلیسی
هشتم متوسطه
۱۳:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
2- How are you? = ……………………. ? 
 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۶:۳۹ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
3- A: Hi, Ali. 
B: Hello, Amir. 
A: How are you? 
B: Fine, thanks.
It's a ............ between Ali and Amir.
 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۱:۰۰ ۱۳۹۹/۰۸/۲۳
4- A: Which sentence is grammatically correct? B: ………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۳:۳۶ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
5- A: When’s her birthday? B: …………….. .
 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۵
6- A: Sorry, what’s your last name ............. ? B: Ebadi. E – b – a – d – i.
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۳:۴۱ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
7- A: Which sentence is false? B: …………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۰:۴۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
8- A: Nice ............ ........... you, Samira. Samira: Thank you.
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۰:۰۸ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
9- David is a good boy. He is my ............ ……….. .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
10- A: ..............................? B: She's a housewife. 
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۸:۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
11- A: Which sentence is grammatically correct? B: ………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۸:۰۳ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
12- There are .............. .................. in a week.
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۷:۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
13- A: ………….. . ? B: Akram Parsi.
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۳:۵۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
14- A: Who is that girl? B: .................... .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۲۳:۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
15- A: Which sentence is grammatically correct? B: ………… .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۸:۳۵ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴
16- A: Is she Negar or Mehri? 
B: ………………. .
زبان انگلیسی
هفتم متوسطه
۱۱:۴۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴