صفت شمارشی

سوالات رفع اشکال


1- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
2- در پاراگراف زیر، چند صفت مشاهده می کنید؟
«آب روح مذاب امید و زندگی، تازه نفس، جوان، زلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند و در رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه و کوچه باغ های مرده، جاری گردد.»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴