صفت مضاف الیه

سوالات رفع اشکال


1- در عبارت زیر چند «وابسته وابسته» به کار رفته است؟
«ابتدا درِ خانه، سبز روشن بود، امّا او آن را قهوه ای سوخته کرد. من خوب به خاطر دارم که خواهر کوچک او از این کارش، بسیار ناراحت شد و با یک قطعه چوب به آن درِ قهوه ای بزرگ ضربه می زد.»
ادبیات و زبان فارسی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۱/۱۶
2- کدام گزینه، نقش کلمات مشخص شده را به درستی نشان می دهد؟     بچّه ها در کلاس جنگل سبز /  جمع بودند دور هم خوشحال  
 
فارسی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۹/۱۷
3-

سلام

ميشه به من تركيب اضافي و تركيب وصفي رو توضيح بديد؟

فارسی
هفتم متوسطه
۱۸:۴۲ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
4- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
5- در پاراگراف زیر، چند صفت مشاهده می کنید؟
«آب روح مذاب امید و زندگی، تازه نفس، جوان، زلال و نیرومند با گام های استوار و امیدوار شتابان می رفت تا خود را به دهان خشک زمین و صدها کشتزار سوخته و نگاه های پژمرده ی هزاران درخت تشنه برساند و در رگ های خشکیده ی جوی های مزرعه و کوچه باغ های مرده، جاری گردد.»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۳:۴۰ ۱۳۹۹/۰۸/۰۴