ضابطه تابع

سوالات رفع اشکال


1- تابع با ضابطه ی  از نظر پیوستگی در دو نقطه به طول های  و1 به ترتیب چگونه است؟
حسابان
یازدهم متوسطه
۲۱:۲۱ ۱۳۹۹/۰۲/۰۲
2- برد تابع  با شرط  برابر کدام است؟

ریاضی
دهم متوسطه
۲۲:۴۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
3- نمودار تابع  را یک واحد به راست و یک واحد به پایین منتقل می کنیم، سپس آن را نسبت به محور طول ها و سپس نسبت به محور عرض ها قرینه می کنیم و در آخر طول نقاط را نصف می کنیم. ضابطه تابعی که نمودار آن به دست آمده کدام است؟

ریاضی
دوازدهم متوسطه
۲۲:۳۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴