علوم

سوالات رفع اشکال


1- انحلال پذیری پتاسیم یدید در سی سی آب، گرم می باشد. در محلول سیرشده ای از پتاسیم یدید در سی سی آب، چند گرم از این ماده وجود دارد؟

علوم
هشتم متوسطه
۱۳:۵۴ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱
2- اگر در جرم های برابر، چگالی عنصر نسبت به چگالی عنصر برابر با  باشد، نسبت حجم عنصر به حجم عنصر چند است؟ (حجم)
 
علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۴ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
3- جسم و را بر روی دو کفه ترازو قرار می دهیم. با توجه به شکل، به طور قطعی می توان گفت:


علوم
هفتم متوسطه
۲۰:۲۹ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
4- جرم اتمی یک عنصر برابر است با .....................
علوم
هشتم متوسطه
۲۳:۱۲ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
5- دو مکعب فلزی توپُر، هم جنس و همگن در اختیار دارید. اگر هر ضلع مکعب سه برابر هر ضلع مکعب باشد، حجم و چگالی مکعب به ترتیب از راست چند برابر حجم و چگالی مکعب است؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۲۱:۲۷ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
6- کدام مورد از کاربردهای سیلیس محسوب نمی شود؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۷:۴۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۸
7- شخصی کمیتی را به کمک یک خط کش که دقت آن تا  میلی متر است، چند بار اندازه گرفته است که به صورت می باشد. اندازه واقعی این جسم چه قدر است؟ 

علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۴۸ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
8- یک استوانه شیشه ای به مساحت قاعده ۲ سانتی مترمربع و ارتفاع ۲۰ سانتی متر داریم. برای این که این استوانه را مدرج کنیم، کل ارتفاع آن را به ۱۰۰ قسمت مساوی تقسیم کرده ایم. کدام یک از حجم های زیر، نمی تواند با استفاده از این استوانه مدرج اندازه گیری شده باشد؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۲۳:۰۵ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
9- جرم سارا ۵۴ کیلوگرم است.
الف) وزن سارا روی کره زمین را محاسبه کنید. (شتاب جاذبه در سطح زمین ۱۰ نیوتن بر کیلوگرم است.) 
ب) جرم سارا روی کره ماه چقدر است؟ 


علوم
هفتم متوسطه
۱۸:۱۶ ۱۳۹۹/۰۸/۱۹
10- کدام یک از گزینه های زیر، درست است؟ 
علوم
هفتم متوسطه
۱۹:۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶
11- کدام گزینه مقایسه ی واکنش پذیری را به درستی نشان می دهد؟
 
علوم
نهم متوسطه
۲۲:۵۰ ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
12- طول فنری 6 سانتی متر است اگر وزنه ی 10 کیلوگرمی به آن آویزان کنیم طول فنر 18 سانتی متر می شود، اگر به همین فنر در کره ی ماه وزنه ی 10 کیلوگرمی آویزان کنیم طول فنر چه قدر خواهد شد؟
 
علوم
نهم متوسطه
۲۱:۴۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
13- سرعت صوت در هوا 340 متر بر ثانیه است. اگر فردی در برابر کوهی فریاد بزند و 6 ثانیه بعد پژواک صدای خود را بشنود، فاصله ی او تا کوه چند متر بوده است؟
 
علوم
نهم متوسطه
۱۹:۲۴ ۱۳۹۹/۰۹/۱۴
14- کدام گزینه صحیح است؟
علوم
هشتم متوسطه
۰۰:۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۱۵