فعل

سوالات رفع اشکال


1- سلام..((بربنده عاشق باشدوبنده راگوید.))فعل"گوید"اینجاگذرانیست؟؟فک میکنم نیازب مفعول داره...(به بنده بگوید..چه چیزی را؟)
توضیح بدین..تشکر
ادبیات و زبان فارسی
یازدهم متوسطه
۲۰:۳۵ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸
2- مصرع اوّل در بیت زیر چه نقشی دارد؟ «توی گلدسته های یک گنبد  /  روز و شب زائر حرم باشیم»
فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۱۹ ۱۳۹۹/۰۷/۱۸
3- کدام گزینه، برای جای خالی مناسب نیست؟ «......... ناجِحونَ فِي العَمَلِ»
 
عربی
هفتم متوسطه
۲۰:۵۸ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷
4-

توضیح.    فعل مفعول فاعل

و 

چجوری بفهمیم یک متن از چند جمله درست شده است

 

 

 

فارسی
هفتم متوسطه
۱۹:۰۰ ۱۳۹۹/۰۷/۲۹
5- کدام گزینه، برای جای خالی درست است؟ «أنا ......... إلَى الصَّفِّ وَ أنتَ ........ إلَى المَكتَبَة » 
 
عربی
هفتم متوسطه
۱۴:۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۰