دکتر مجید میرزاوزیری


درس : مبانی ترکیبیات و ریاضی گسسته
پایه : کارشناسی
کد : 161
درس : مبانی ترکیبیات و ریاضی گسسته
پایه : کارشناسی
کد : 172
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 413
درس : ترکیبیات پیشرفته
پایه : کارشناسی
کد : 505
درس : ریاضی
پایه : نهم متوسطه
کد : 445
درس : ریاضی
پایه : هشتم متوسطه
کد : 444
درس : ریاضی
پایه : هفتم متوسطه
کد : 443
درس : بنیادهای نظری
پایه :
کد : 447
درس : ریاضی
پایه :
کد : 440
درس : مهارت آموزی
پایه :
کد : 418
درس : نمونه سوالات مسابقه شهر ریاضی
پایه : هفتم متوسطه، هشتم متوسطه، نهم متوسطه
کد : 468
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 417
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 416
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 414
درس : المپیاد ریاضی دانش آموزی
پایه : نهم متوسطه، دهم متوسطه، یازدهم متوسطه
کد : 412
درس : مبانی آنالیز ریاضی
پایه : کارشناسی
کد : 193