لیست سوالات رفع اشکال آنلاین

پایه
درس
1-
درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۹ ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
2- کدام گزینه در مورد رنگ کاغذ پی اچ در محیط های اسیدی و بازی، نادرست است؟
درس: شیمی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۵۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
3- اگر a و b اعداد مثبت باشند، کدام یک از نامساوی های زیر درست است؟
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۰:۳۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
4- اگر  تعداد مقدارهای متمایز  که در معادلۀ  صدق می‌کند برابر است با: 
(مسابقات ریاضی آمریکا)
 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۰۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۳
5- در یک دنباله هندسی با قدرنسبت، مجموع شش جمله اول چند برابر مجموع سه جمله اول است؟
 
درس: حسابان
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۹:۵۶ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
6- در یک دنباله ی حسابی غیرثابت  است. مقدار  کدام است؟ ( جمله ی عمومی و  مجموع n جمله ی اول دنباله است.)

درس: حسابان
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۹:۵۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۲
7- مقدار عددی عبارت  چقدر است؟ ( علامت جزء صحیح است.)

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۱:۱۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
8- آرایه های درج شده در برابر همه ی گزینه ها درست است، به جز ............. .
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۳۱ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
9- قافیه ی کدام بیت «مشتق» است؟
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
10- اگر بخواهیم ابیات زیر را به لحاظ دارا بودن آرایه های «پارادوکس - اغراق - مجاز - تلمیح - واج آرایی» مرتب کنیم، کدام ترتیب درست است؟
الف: خاموش نشاید شدن از ناله ی شبگیر / زیرا که کم از مرغ خوش الحان نتوان بود
ب: دریاب که سیلاب سرشکم بشد از سر / پیوسته چنین غرقه ی طوفان نتوان بود
ج: بی رایحه ی زلف تو در فصل بهاران / از باد هوا خادم ریحان نتوان بود
د: تا خرقه به خون دل پیمانه نشویی / با پیر مغان بر سر پیمان نتوان بود
هـ: ور در سر آن زلف پریشان رودم دل / از بهر دل خسته پریشان نتوان بود
و: «خواجو» چه نشینی که گر ایوب صبوری / چندین همه در محنت کرمان نتوان بود
درس: ادبیات و زبان فارسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه , یازدهم متوسطه , دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۰ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
11- حاصل حد کدام است؟

درس: ریاضی عمومی یک
پایه تحصیلی: کارشناسی
تاریخ ارسال: ۲۲:۳۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۹
12- کدام گزینه عبارت مقابل را همواره به درستی کامل می کند؟
«در مرحله آغاز ..................................... مرحله طویل شدن ترجمه، ........... .»
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۲:۱۹ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
13- چند مورد از موارد زیر عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟
 «در فرایند رونویسی .......................................... فرایند همانندسازی، ...................................»
الف - همانند - بین بازهای آدنین و یوراسیل پیوند هیدروژنی تشکیل می شود
ب - همانند - پیوندهای هیدروژنی بین باز آدنین و باز تیمین شکسته می شود
ج - برخلاف - با عملکرد نوعی آنزیم تعدادی پیوند فسفودی استر تشکیل می شود
د- برخلاف - یک نوع آنزیم، پیوند هیدروژنی را شکسته و پیوند فسفودی استر را تشکیل می دهد
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۲۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۵
14- در انسان .....................، می تواند ..................
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دوازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۳:۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
15- اگر، مجموعه برابر کدام است؟

درس: آمار و احتمال
پایه تحصیلی: یازدهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۲۰:۲۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
16- مجموع سه جمله ی متوالی از یک دنباله ی حسابی نزولی 30 و حاصل ضرب آن ها 910 است. قدر نسبت دنباله برابر است با:
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۴:۵۴ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
17- در دنباله ی بازگشتی  ، نسبت جمله ی چهارم به جمله ی اول برابر است با:
 
درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۳۵ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
18- در دنباله‌ی حسابی ، مجموع چهار جمله‌ی چهارم چه قدر از مجموع چهار جمله‌ی دوم بیشتر است؟

درس: ریاضی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۵:۲۶ ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
19- کدام گزینه، عبارت زیرا را به نادرستی تکمیل می کند؟
«همه سلول های زنده،.............»
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۱۸:۵۲ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
20- در یک سلول بافت پیوندی سست انسان، لیپیدهای غشایی که در مجاورت .................. قرار دارند، می توانند ................
 
درس: زیست شناسی
پایه تحصیلی: دهم متوسطه
تاریخ ارسال: ۰۰:۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۱۷