سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 425


راهنما
دعوت دوستان

سوال 425 | ۰۶ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
توابع ثابت، چندضابطه ای و همانی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

37

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

32

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


ضابطه تابع به صورت است،  کدام است؟
 

پاسخ

  

-9/5

مطلبی که در تابع های چند ضابطه ای اهمیت زیادی دارد، این است که هر مقدار فقط باید در یک ضابطه قرار بگیرد و اگر احیاناً در محدوده دو ضابطه قرار گرفت، باید برایش فقط یک مقدار به دست آورید، یعنی از هر دو ضابطه، برای هر یک جواب حاصل می شود.
در این ضابطه تابع، در هر دو ضابطه وجود دارد، پس برای این که ضابطه یک تابع باشد، باید مقدار در هر دو ضابطه با هم برابر باشند.

 

برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 1 با 0:0:21
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهمحمد صابرجوزان

محمد صابرجوزان

نفر 2 با 0:0:43
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهاحسان احسان فکور

احسان احسان فکور

نفر 3 با 0:0:44
5 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:0:54
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 5 با 0:1:25
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26

ارسال دیدگاه