سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 426


راهنما
دعوت دوستان

سوال 426 | ۰۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید یک دانشجو می خواهد ۱ درس عمومی از بین ۳ درس عمومی ارائه شده و ۱ درس اختصاصی از بین ۴ درس اختصاصی ارائه شده انتخاب کند. او به چند طریق می تواند این کار را انجام دهد؟
 

پاسخ

  

12

 این دانشجو هم می تواند درس عمومی بردارد و هم اختصاصی به (طور همزمان) پس از اصل ضرب استفاده می کنیم و خواهیم داشت:
۱۲ = ۴×۳ = تعداد کل انتخاب ها 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:9
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:11
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر 3 با 0:0:26
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 4 با 0:0:41
3 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهعرفان فرخان

عرفان فرخان

نفر 6 با 0:0:49
5 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:13
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 7 با 0:0:53
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهعلی محمدزاده

علی محمدزاده

نفر 8 با 0:0:57
7 بار نفر اول
52 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38

ارسال دیدگاه