سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 426 | ۰۷ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

45

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


فرض کنید یک دانشجو می خواهد ۱ درس عمومی از بین ۳ درس عمومی ارائه شده و ۱ درس اختصاصی از بین ۴ درس اختصاصی ارائه شده انتخاب کند. او به چند طریق می تواند این کار را انجام دهد؟
 

پاسخ

  

12

 این دانشجو هم می تواند درس عمومی بردارد و هم اختصاصی به (طور همزمان) پس از اصل ضرب استفاده می کنیم و خواهیم داشت:
۱۲ = ۴×۳ = تعداد کل انتخاب ها 

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر اول (با 0:0:9)
30 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر دوم (با 0:0:11)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهپوریا کرمی

پوریا کرمی

نفر سوم (با 0:0:26)
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:26
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر چهارم (با 0:0:41)
1 بار نفر اول
33 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهمهرداد کزلان طوسی

مهرداد کزلان طوسی

نفر پنجم (با 0:0:47)
16 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه