سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 431


راهنما
دعوت دوستان

سوال 431 | ۱۲ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
شمارش
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

39

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


از بین 5 کارمند حسابدار و ۳ کارمند تحویلدار به چند طریق می توان یک گروه ۳نفره انتخاب کرد به طوری که رئیس گروه حسابدار باشد؟
 

پاسخ

  

105

  رئیس گروه باید حسابدار باشد، پس باید از بین ۵ حسابدار انتخاب شود که تعداد حالت های آن  می باشد، پس از انتخاب رئیس گروه، ۲ نفر بعدی را می توانیم از بین ۷ نفر (۴ حسابدار باقی مانده و 3 تحویلدار) انتخاب کنیم، که تعداد حالت های آن  است. طبق اصل ضرب خواهیم داشت:
 تعداد حالت ها 

برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 1 با 0:0:40
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهسیدعلی حیدری

سیدعلی حیدری

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 3 با 0:0:42
9 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا کاظمی نجف اباد

مهلا کاظمی نجف اباد

نفر 4 با 0:0:42
5 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمود کنعانی

محمود کنعانی

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهامیرحسین جهانی

امیرحسین جهانی

نفر 6 با 0:0:46
10 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 7 با 0:0:47
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمهرداد دائمی

مهرداد دائمی

نفر 8 با 0:0:50
2 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه