سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 434


راهنما
دعوت دوستان

سوال 434 | ۱۵ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در ساده شده ی عبارت  مجموع ضریب های عددی چندجمله ای، برابر با کدام گزینه است؟
 

پاسخ

  

-1

نکته: برای به دست آوردن مجموع ضریب های یک چندجمله ای، کافی است به جای همه ی متغیرها مقدار یک قرار بدهیم و سپس حاصل را محاسبه کنیم.

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:25
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 2 با 0:0:41
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر 3 با 0:0:48
3 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر 4 با 0:0:48
2 بار نفر اول
29 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر 5 با 0:0:51
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 6 با 0:0:53
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40

ارسال دیدگاه