سرگرمی جذاب پرگاس 21

راهنما
دعوت دوستان

سوال 434 | ۱۵ فروردین ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
عبارت های جبری
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

33

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


در ساده شده ی عبارت  مجموع ضریب های عددی چندجمله ای، برابر با کدام گزینه است؟
 

پاسخ

  

-1

نکته: برای به دست آوردن مجموع ضریب های یک چندجمله ای، کافی است به جای همه ی متغیرها مقدار یک قرار بدهیم و سپس حاصل را محاسبه کنیم.

 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر اول (با 0:0:25)
22 بار نفر اول
85 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر دوم (با 0:0:41)
2 بار نفر اول
23 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمدامیر رضائی

محمدامیر رضائی

نفر سوم (با 0:0:48)
2 بار نفر اول
15 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمهران فرخنده

مهران فرخنده

نفر چهارم (با 0:0:48)
13 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهداوود مصدق

داوود مصدق

نفر پنجم (با 0:0:51)
3 بار نفر اول
24 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32

ارسال دیدگاه