سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 76


راهنما
دعوت دوستان

سوال 76 | ۲۲ فروردین ۹۹

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
ترسیم های هندسی
جایزه
10,000 شارژ کیف پول
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

50

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

43

تعداد نادرست

0:0:39

میانگین زمان پاسخ دهی


پاره خط AB و خطکه بر آن عمود نیست، مفروض اند. روی چند نقطه یافت می شود که از A و B به یک فاصله باشد؟
 

پاسخ

  

1

 مجموعه نقطه هایی که از و به یک فاصله هستند، عمودمنصف است. حال خواسته پرسش، محل برخورد عمودمنصف با است که چون بر عمود نیست، پس عمودمنصف و موازی نمی شوند و در نتیجه یکدیگر را در یک نقطه قطع می کنند.


برنده مسابقهسلما یار

سلما یار

نفر 1 با 0:0:8
29 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:6
برنده مسابقهکارن نشاط مفیدی

کارن نشاط مفیدی

نفر 2 با 0:0:27
2 بار نفر اول
12 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:30
3 بار نفر اول
39 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهاحمد ارش

احمد ارش

نفر 4 با 0:0:36
1 بار نفر اول
7 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:15
برنده مسابقهاحمدرضا غفاریان

احمدرضا غفاریان

نفر 5 با 0:0:38
4 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 6 با 0:0:41
2 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 7 با 0:0:45
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36

ارسال دیدگاه