سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 465


راهنما
دعوت دوستان

سوال 465 | ۱۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
حسابان
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تابع درجه سوم، توابع یکنوا و بخش پذیری و تقسیم
جایزه
1,250 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

51

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

45

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


به ازای چند مقدار صحیح، نامعادله برقرار است؟
 

پاسخ

  

1

نکته: فرض کنیم تابع در یک فاصله اکیداً صعودی و و متعلق به این فاصله باشند. در این صورت اگر، آن گاه
می دانیم به ازای صعودی اکید و به ازای نزولی اکید است. بنابراین با فرض، چون، پس تابعی اکیداً صعودی است. طبق فرض داریم:

 
 
 
از طرفی باید عبارات جلوی لگاریتم ها مثبت باشند:

 
با اشتراک گیری از مجموعه جواب های به دست آمده، داریم: و لذا تنها عدد صحیح به این بازه تعلق دارد.

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:42
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهطاها شوکت آبادی

طاها شوکت آبادی

نفر 2 با 0:0:42
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهپوریا اقای شورابی

پوریا اقای شورابی

نفر 3 با 0:0:44
4 بار نفر اول
30 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهمهلا محمدی

مهلا محمدی

نفر 4 با 0:0:49
5 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهامیرحسین نوری

امیرحسین نوری

نفر 5 با 0:0:49
5 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:32
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه