سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 468


راهنما
دعوت دوستان

سوال 468 | ۱۸ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های هندسی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

30

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

26

تعداد نادرست

0:0:54

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی هندسی، مجموع سه جمله ی اول 136 و مجموع شش جمله ی اول 153 می باشد. جمله ی اول چند برابر جمله ی پنجم است؟
 

پاسخ

  

16

با استفاده از رابطه ی  در دنباله های هندسی، داریم:
                                                                   
 

برنده مسابقهمحسن داودیان

محسن داودیان

نفر 1 با 0:0:48
6 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهامیررضا محمدزاده

امیررضا محمدزاده

نفر 2 با 0:0:49
9 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:38
برنده مسابقهسینا هادی رزگی

سینا هادی رزگی

نفر 3 با 0:0:51
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهمحمد آذرگشسب

محمد آذرگشسب

نفر 4 با 0:0:51
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:31

ارسال دیدگاه