سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 469


راهنما
دعوت دوستان

سوال 469 | ۱۹ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی با جمله ی اول a ، اگر یک واحد به قدرنسبت جملات اضافه شود، آن گاه به مجموع 20 جمله ی اول چه قدر اضافه خواهد شد؟ 
 

پاسخ

  

190

 روش اول:
                        
 
حال اگر به قدرنسبت یک واحد اضافه کنیم و مجموع 20 جمله ی اول دنباله ی حاصل را با  نشان دهیم، داریم:
                                                                 
 
 
نکته: در دنباله ی حسابی با جمله ی اول  و قدر نسبت d ، اگر k واحد به قدرنسبت اضافه شود، آن گاه به مجموع n جمله ی اول مقدار  اضافه خواهد شد.
روش دوم: در تست داده شده مقدار  به مجموع 20 جمله ی اول اضافه خواهد شد.

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:9
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 2 با 0:0:42
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمحسن صیادی

محسن صیادی

نفر 3 با 0:0:43
5 بار نفر اول
38 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهمحمدمهدی تقی زاده

محمدمهدی تقی زاده

نفر 4 با 0:0:47
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:18
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 5 با 0:0:55
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41

ارسال دیدگاه