سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 470


راهنما
دعوت دوستان

سوال 470 | ۲۰ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

47

تعداد شرکت کنندگان

3

تعداد صحیح

44

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی حسابی . مجموع چهار جمله ی چهارم این دنباله چه قدر از مجموع چهار جمله ی دومش بیش تر است؟
 

پاسخ

  

64

 
 
 

برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 1 با 0:0:48
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 2 با 0:0:52
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 3 با 0:0:55
3 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34

ارسال دیدگاه