سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 471


راهنما
دعوت دوستان

سوال 471 | ۲۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

41

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

36

تعداد نادرست

0:0:47

میانگین زمان پاسخ دهی


اعداد  سه جمله ی متوالی یک دنباله ی حسابی هستند. قدر نسبت این دنباله کدام است؟
 

پاسخ

  

7

                    
 
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:30
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 2 با 0:0:42
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 3 با 0:0:48
6 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 4 با 0:0:50
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمحمدرضا حسینی

محمدرضا حسینی

نفر 5 با 0:0:50
6 بار نفر اول
35 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35

ارسال دیدگاه