سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 472


راهنما
دعوت دوستان

سوال 472 | ۲۲ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,000 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

36

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

30

تعداد نادرست

0:0:51

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله ی عددی مجموع بیست جمله ی اول سه برابر مجموع دوازده جمله ی اول آن است. اگر جمله ی سوم برابر 6 باشد، جمله ی دهم کدام است؟ 
 

پاسخ

  

34

 می دانیم در یک دنباله ی حسابی، مجموع n جمله ی اول از فرمول  به دست می آید. لذا داریم:
                          
 
 
 
 

برنده مسابقهقاسم زاهدی

قاسم زاهدی

نفر 1 با 0:0:39
3 بار نفر اول
28 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهیاسمن حشمتیان

یاسمن حشمتیان

نفر 2 با 0:0:43
3 بار نفر اول
49 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:37
برنده مسابقهسحر صفری کارشناسی

سحر صفری کارشناسی

نفر 3 با 0:0:48
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهبهنام بهینه

بهنام بهینه

نفر 4 با 0:0:48
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 5 با 0:0:49
8 بار نفر اول
56 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 6 با 0:0:52
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33

ارسال دیدگاه