سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 475


راهنما
دعوت دوستان

سوال 475 | ۲۵ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
نمودار تابع درجه دو
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

35

تعداد شرکت کنندگان

6

تعداد صحیح

29

تعداد نادرست

0:0:50

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر  ریشه های معادله ی باشد، مقدار کدام است؟ 
 

پاسخ

  

-4

 ابتدا را در معادله ی درجه ی دو جای گذاری می کنیم تا a را به دست آوریم: 

حال را در معادله اصلی قرار می دهیم تا ریشه ها را بیابیم: 


برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:23
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقههادی حسین پورکریم

هادی حسین پورکریم

نفر 2 با 0:0:43
12 بار نفر اول
64 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 3 با 0:0:47
4 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمحمد نباتی

محمد نباتی

نفر 4 با 0:0:52
3 بار نفر اول
48 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهسعید نوابی

سعید نوابی

نفر 5 با 0:0:53
4 بار نفر اول
51 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 6 با 0:1:56
111 بار نفر اول
254 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه