سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 481


راهنما
دعوت دوستان

سوال 481 | ۳۱ اردیبهشت ۰۰

نام درس
ریاضی و آمار
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
معادله های شامل عبارت های گویا
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

43

تعداد شرکت کنندگان

8

تعداد صحیح

35

تعداد نادرست

0:0:46

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر شیر A و B با هم باز شوند، استخر در سه ساعت پر می شود. اگر شیر A به تنهایی باز شود، استخر در ۴ ساعت پر می شود. در صورتی که شیر B به تنهایی باز شود، چند ساعت طول می کشد تا استخر پر شود؟ 
 

پاسخ

  

12

شیر B به تنهایی در x ساعت استخر را پر می کند، داریم: 

شیر B به تنهایی استخر را در ۱۲ ساعت پر می کند.
 

برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 1 با 0:0:30
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهامیرحسین جلالی

امیرحسین جلالی

نفر 2 با 0:0:43
1 بار نفر اول
45 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهسارا دژبان وش

سارا دژبان وش

نفر 3 با 0:0:43
2 بار نفر اول
25 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلیرضا زارعی

علیرضا زارعی

نفر 4 با 0:0:44
4 بار نفر اول
46 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:30
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 5 با 0:0:46
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29
برنده مسابقهمحمد نفیسی

محمد نفیسی

نفر 6 با 0:0:49
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهسارا براتی

سارا براتی

نفر 7 با 0:0:51
3 بار نفر اول
41 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:32
برنده مسابقهفرانک سلاحی

فرانک سلاحی

نفر 8 با 0:0:54
117 بار نفر اول
221 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:3

ارسال دیدگاه