سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 498


راهنما
دعوت دوستان

سوال 498 | ۱۷ خرداد ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
تعیین علامت
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

4

تعداد صحیح

38

تعداد نادرست

0:0:49

میانگین زمان پاسخ دهی


اگر نامساوی های و معادل باشند، آنگاه کدام است؟
 

پاسخ

  

-2

نامساوی را با استفاده از خاصیت ساده و به شکل تبدیل می کنیم:

 
 
 
پس در نامساوی باید باشد و است.

برنده مسابقهعلی اکبر حضرتی

علی اکبر حضرتی

نفر 1 با 0:0:47
5 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:40
برنده مسابقهرضا فشائی

رضا فشائی

نفر 2 با 0:0:48
3 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهعلی آقازاده

علی آقازاده

نفر 3 با 0:0:56
3 بار نفر اول
37 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:27
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 4 با 0:1:21
104 بار نفر اول
240 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7

ارسال دیدگاه