سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 519


راهنما
دعوت دوستان

سوال 519 | ۰۷ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,100 امتیاز
درجه سختی
متوسط
زمان پاسخ دهی
1 دقیقه

نمایش نتایج

34

تعداد شرکت کنندگان

7

تعداد صحیح

27

تعداد نادرست

0:0:45

میانگین زمان پاسخ دهی


در یک دنباله‌ی حسابی اگر ، آن گاه  چه قدر است؟       
 

پاسخ

  

57

 همان  است. پس کافی است  را با داشتن  حساب کنیم:

بنابراین:                                                                                             
و جواب تست می‌شود:                                                                                     

برنده مسابقهمحسن وحیدی

محسن وحیدی

نفر 1 با 0:0:29
56 بار نفر اول
84 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:8
برنده مسابقهمریم رضائی

مریم رضائی

نفر 2 با 0:0:30
110 بار نفر اول
253 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:7
برنده مسابقهساحل تقی زاده

ساحل تقی زاده

نفر 3 با 0:0:41
6 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:21
برنده مسابقهعلیرضا خیابانی

علیرضا خیابانی

نفر 4 با 0:0:42
7 بار نفر اول
44 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:36
برنده مسابقهعلیرضا نجفی

علیرضا نجفی

نفر 5 با 0:0:47
1 بار نفر اول
32 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:35
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 6 با 0:0:48
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42
برنده مسابقهمهدی میرزایی

مهدی میرزایی

نفر 7 با 0:0:53
5 بار نفر اول
53 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:29

ارسال دیدگاه