سرگرمی جذاب پرگاس 21 سوال 521


راهنما
دعوت دوستان

سوال 521 | ۰۹ تیر ۰۰

نام درس
ریاضی
پایه تحصیلی
متوسطه دوم
موضوع
دنباله های حسابی
جایزه
1,200 امتیاز
درجه سختی
دشوار
زمان پاسخ دهی
2 دقیقه

نمایش نتایج

42

تعداد شرکت کنندگان

5

تعداد صحیح

37

تعداد نادرست

0:0:48

میانگین زمان پاسخ دهی


بیست جمله‌ی اول دنباله‌ی حسابی به جمله‌ی اول و قدرنسبت  با بیست جمله‌ی اول دنباله‌ی حسابی به جمله‌ی اول  و قدرنسبت  چند جمله‌ی مساوی دارند؟
 

پاسخ

  

7

دو دنباله را ببینید:          
                                              
اولین جمله‌ی مشترک  و دومی 11 است. جملات مشترک هم یک دنباله‌ی حسابی با قدرنسبت 6 می‌سازند.
قدرنسبت جملات مشترک، ک. م. م قدرنسبت دو دنباله است.
جمله‌ی بیستم دنباله‌ها به ترتیب  است. پس جملات مشترک حداکثر تا 41 قابل قبول‌اند.

یعنی در بین بیست جمله‌ی اول، 7 تا مشترک دارند.                                        

برنده مسابقهخدیجه عارفی

خدیجه عارفی

نفر 1 با 0:0:41
6 بار نفر اول
40 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:39
برنده مسابقهعلیرضا نیک نیا

علیرضا نیک نیا

نفر 2 با 0:0:43
6 بار نفر اول
57 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:33
برنده مسابقهمحمد رضا خیری یزدی

محمد رضا خیری یزدی

نفر 3 با 0:0:45
8 بار نفر اول
42 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:34
برنده مسابقهعلی بزرگ زاده

علی بزرگ زاده

نفر 4 با 0:0:49
4 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:41
برنده مسابقهمرتضی رضایی

مرتضی رضایی

نفر 5 با 0:0:52
3 بار نفر اول
36 بار جواب صحیح
کمترین زمان: 0:0:42

ارسال دیدگاه